Hệ thống điện

Thi công lắp đặt hệ thống điện yêu cầu bảo đảm an toàn, chất lượng, thẩm mỹ. Vì vậy trong tất cả quy trình thi công nhà thầu đã xây dựng nên biệp pháp cụ thể cho từng bước, từng công việc xuyên suốt đến hoàn thiện dự án.